«

»

Bocaib 18 de 6 febrero. Validación Decreto Ley 2/2016 del Govern Balear. Javier Cortès. Bufete Foro.

Secció I. Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

1141 Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 2/2016, de 22 de gener,

de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 2 de

febrer de 2016, després d’un debat i d’una votació de totalitat, acordà validar el Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret

llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 11 de 23 de gener de 2016).

Conformement amb l’establert a l’apartat 6 de l’article 148 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s’ordena la publicació al Butlletí

Oficial de les Illes Balears de l’acord de validació esmentat.

Palma, 3 de febrer de 2016

La presidenta del Parlament de les Illes Balears

María Consuelo Huertas i Calatayud

Enlace permanente a este artículo: http://www.bufeteforo.es/bocaib-18-de-6-febrero-validacion-decreto-ley-22016-del-govern-balear-javier-cortes-bufete-foro/